MUSIK UND MEDIEN
10.-19. September, 1998

Teilnehmer_innen

Johanna Doderer Komposition (A)
Antanas A. Budriunas Komposition (LIT)
Hannes Raffaseder Komposition (A)
Sigrid Riegebauer Komposition (A)
Helmut Schmidinger Komposition (A)
Hermann Peseckas Film (A)